Bel ons : 03 235 97 08  - Eigen parking naast de winkel


Algemene voorwaarden

De website www.modelbouw-baillien.be is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is. Modelbouwcenter Baillien is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.
 
Artikel 1. Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Modelbouwcenter Baillien gevestigd te Borgerhout op de Turnhoutsebaan 340, ingeschreven in het handelsregister, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 De in shop of andere documentatie van opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Modelbouwcenter Baillien niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
 
Artikel 3. Prijzen
3.1 De prijzen zijn in Euro, inclusief  Belgische omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
 
Artikel 4. Levertijd
4.1 Modelbouwcenter Baillien zal al het mogelijke doen om levering op of binnen de levertijd te realiseren.
4.2 Modelbouwcenter Baillien is niet verantwoordelijk voor een levering die niet op tijd gerealiseerd word door de verschillende verzend bedrijven.
 
Artikel 5. Aflevering, bezorging
5.1 Op verzoek van de klant kan Modelbouwcenter Baillien de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen België. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2 Modelbouwcenter Baillien brengt de kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening, deze worden vermeld op de factuur voordat de betaling geschied.
5.3 Het risico van de zaken gaat van Modelbouwcenter Baillien over op de klant op het moment van verzending.
 
Artikel 6. Betaling
6.1 Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in de winkel van Modelbouwcenter Baillien en rekent aan de balie contant af.
6.2 Online betalen:
 Op rekening: binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden.  Na voldoening op de bank rekening van Modelbouwcenter Baillien ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land en het gewicht.
6.3 Modelbouwcenter Baillien heeft ten alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen bij speciale bestellingen.
 
Artikel 7. Garantie
7.1 Modelbouwcenter Baillien garandeert garantie op de geleverde zaken overeenkomstig de wettelijke garantie.
7.2 Een beroep op garantie wordt slechts door Modelbouwcenter Baillien in behandeling genomen  indien de klant dit beroep bij Modelbouwcenter Baillien indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
7.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van een bewijs van aankoop bij Modelbouwcenter Baillien, met het(indien aanwezig) bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
7.4 Ieder recht op garantie vervalt indien
Zonder toestemming van Modelbouwcenter Baillien, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
7.5 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Modelbouwcenter Baillien of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Modelbouwcenter Baillien.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Modelbouwcenter Baillien kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
 
Artikel 9. Ontbinding
9.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Modelbouwcenter Baillien uitgevoerd. Als artikelen zich niet meer in de originele verpakking bevinden, zal de retour niet worden aanvaard.
9.2 Modelbouwcenter Baillien behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
9.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Modelbouwcenter Baillien het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Modelbouwcenter Baillien tot enige schadevergoeding gehouden is.
 
Artikel 10. Geschillen
10.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Modelbouwcenter Baillien. Indien Modelbouwcenter Baillien zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
10.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij Modelbouwcenter Baillien hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 
Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12. Herroepingsrecht
12.1 Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder motief. Wenst U iets te retourneren, stuur dan eerst een mailje naar sales@modelbouw-baillien.be. Verzendkosten worden niet terug gestort. 

Artikel 13. CE keuring
Al onze artikelen zijn CE gekeurd en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.